Κύρια δραστηριότητα

 

Η εταιρεία προσφέρει λύσεις στον τομέα της διαχείρισης (διάθεση/αξιοποίηση) μη επικινδύνων αποβλήτων όπως π.χ. κοπριές από πτηνοτροφία, μη επικίνδυνα οργανικά απόβλητα από βιομηχανίες τροφίμων, ακατάλληλες παρτίδες προϊόντων κ.α.

Πρόκειται για μια μονάδα η οποία, εκσυγχρονίστηκε και λειτουργεί βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την αξιοποίηση των απόβλητων με την μετατροπή τους σε εδαφοβελτιωτικά, το οποίο διατίθεται σε καλλιέργειες καθώς και σε επιχειρήσεις εμπορίας φυτοχωμάτων. Με τον τρόπο αυτό μη επικίνδυνα απόβλητα, πλούσια σε οργανικό φορτίο μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικά υψηλής ποιότητας.

 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις της ΜέγαEco είναι:

  • Αξιοποίηση οργανικών στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων με τη μετατροπή τους σε εδαφοβελτιωτικά.
  • Αξιοποίηση υγρών μη επικινδύνων αποβλήτων με τη μετατροπή τους σε εδαφοβελτιωτικά.