Παραγωγική δραστηριότητα

 

Το οικόπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται στο Νομό Αττικής στον Δήμο Μεγαρέων και έχει εμβαδό 45.550m2.

Η μέθοδος που εφαρμόζει η μονάδα είναι αυτή της αερόβιας λιπασματοποίησης με σειράδια, όπου απαιτείται με ημιδιαπερατές μεμβράνες (γεώπανα) και φυσικό αερισμό.

 

H μέθοδος λιπασματοποίησης που εφαρμόζει η εταιρεία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 Όλα τα υλικά που παραλαμβάνει η μονάδα καταχωρούνται σε σχετικό αρχείο όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Τα ζωικά υποπροϊόντα μεταποιούνται άμεσα μετά την άφιξη τους.

Η παραλαβή των αποβλήτων γίνεται σε χώρο ο οποίος έχει κατάλληλη σήμανση. Ο χώρος αυτός είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα, με δάπεδα τα οποία παρουσιάζουν κλίση που διευκολύνει την απορροή των όμβριων στη δεξαμενή αποστράγγισης.Στα οργανικά απόβλητα που παραλαμβάνει η μονάδα πραγματοποιούνται δηγματοληπτικές αναλύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητά τους. Επίσης όλα τα οργανικά απόβλητα τα οποία εισέρχονται προς κομποστοποίηση περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο.Τα υλικά κατά την παραλαβή τους αναμιγνύονται άμεσα με βιομάζα η οποία προέρχεται από κλαδέματα. Η ανάμιξη των διαφόρων υλικών γίνεται με γνώμονα την επίτευξη του ιδανικού λόγου C/N ο οποίος είναι 30.Μετά την ανάμιξη τους τα υλικά τοποθετούνται στο κτίριο κύριας επεξεργασίας σε σειράδια. Στην βασική επεξεργασία σημαντικό παράγοντα αποτελεί ο αερισμός και η ανάδευση του μίγματος σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να επιτευχθεί η ομογενοποίηση του μίγματος καθώς και να διατηρηθούν οι ιδανικές συνθήκες κομποστοποίησης.Οι δειγματοληπτικές αναλύσεις των εισερχόμενω αποβλήτων καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των μιγμάτων σε παραμέτρους υγρασίας, θερμοκρασίας και ph καθώς και οι αναλύσεις κάθε παραγόμενου υλικού προτού εξέλθει από το κτίριο επεξεργασίας μας διασφαλίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

 

Η ημερήσια δυναμικότητα παραλαβής υλικών ανέρχεται στους 100tn , ενώ η δε ημερήσια παραγωγή λιπασμάτων είναι 45tn.